منبسط کننده ملات سیمانی

نمایش محصول

منبسط کننده و فوق روان کننده گروت، بتن و ملات سیمانی Strugrout ES500