روغن قالب پایه آب بتن

نمایش محصول

کیورینگ بتن (عمل آورنده بتن) بر پایه پارافین مناسب سطوح افقی Strucure Para

نمایش محصول

کیورینگ بتن (عمل آورنده بتن) بر پایه لاتکس اصلاح شده محلول در آب Strucure Lata

نمایش محصول

کیورینگ بتن (عمل آورنده بتن) بر پایه آب Strucure SW50

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه حلال با ویسکوزیته پایین و عملکرد رهاسازی بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould SLV

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه حلال با ویسکوزیته بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould SHV

نمایش محصول

روغن قالب بتن بر پایه آب با عملکرد رهاسازی بالا (با عملکرد واکنشی) Strumould WRA