رزین سنگ مصنوعی

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با مقاومت اولیه بالا Struton HS102

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

رزین سنگ مصنوعی بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده با مقاومت اولیه بسیار بالا Struton HS101