دوده سیلیس

مایع آب بند بتن، پودر نم بند بتن، آب بندی بتن، بتن آب بند، کاهنده نفوذپذیری بتن، مایع آب بند بتن، آب بند حجمی بتن، افزودنی بتن، روان کننده آب بند بتن، پودر آبگریز بتن نمایش محصول

ژل میکروسیلیس بتن (الیاف دار یا بدون الیاف) بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اصلاح شده Strumin Dura

ژل میکروسیلس، افزودنی بتن، آب بند بتن، بتن آب بند نمایش محصول

سوپر ژل میکروسیلیس (نوع ژل الیاف دار و بدون الیاف) مکمل بتن بر پایه ترکیبی لیگنو سولفونات و پلی کربوکسیلات Strumin Complex

نمایش محصول

ژل میکروسیلیس بتن (نوع ژل الیاف دار و بدون الیاف) بر پایه ابر روان کننده کربوکسیلاتی Strumin GC

نمایش محصول

سوپر ژل میکروسیلیس (نوع الیاف دار و بدون الیاف) ویژه بتن با قدرت روان کنندگی بالا بر پایه ترکیبی اصلاح شده Strumin Supergel

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

ابر ژل (پاور ژل) میکروسیلیس بتن با قدرت روان کنندگی بالا بر پایه پلی کربوکسیلات Strumin Power

نمایش محصول

دوغاب میکروسیلیس بتن با خاصیت روان کنندگی بر پایه ابر روان کننده کربوکسیلاتی Strumin SLC

نمایش محصول

دوغاب میکروسیلیس بتن با پخش شدگی و روانی بالا Strumin SL