حفظ اسلامپ بتن

گلوکونات سدیم نمایش محصول

Sodium Gluconate – Tech Grade (گلوکونات سدیم – گرید صنعتی)

polycarboxylate نمایش محصول

Strusin Dragon-WSR501 (رزین پلی کربوکسلات اتر با کاهندگی آب بالا در کنار حفظ اسلامپ مطلوب)

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

دیرگیر کننده بتن و نگهدارنده اسلامپ بتن مایع Struset RST