حفظ اسلامپ بتن

polycarboxylate نمایش محصول

Strusin Dragon-WSR501 (High Quality Polycarboxylate Ether as Water Reducer / Slump Retention)

پاور ژل میکروسیلیس، ژل میکروسیلیس، دوغاب میکروسیلیس بتن، بتن، افزودنی بتن، ژل توانمند بتن نمایش محصول

دیرگیر کننده بتن و نگهدارنده اسلامپ بتن مایع Struset RST