واتراستاپ هیدروفیلی منبسط شونده (Struswell)

نوار واتراستاپ هیدروفیلی منبسط شونده استراسوئل جهت آب بند نمودن درزهای اجرایی بتن، قطعات پیش ساخته بتنی و درز لوله های تحت فشار ثابت و متناوب (تا فشار 5 بار) دفن شده در بتن بکار می رود. این واتراستاپ هیدروفیلی شرکت استرامیکس می تواند به هر دو صورت افقی و عمودی بکار رود. واتراستاپ هیدروفیلی استراسوئل در تماس با آب متورم می شود تا منافذ، حفره ها و فواصل خالی در درزهای بتن را مسدود کند.  استراسوئل می تواند بیشتر از 450 درصد و تا 1100 درصد متورم شود و در سیکل های تروخشک شدن کیفیت اولیه خود را حفظ کند. همچنین این محصول جهت استفاده در آب حاوی نمک 3% نیز می تواند افزایش حجم بیشتر از 175 درصد را ایجاد کند.