مواد اولیه افزودنی بتن و شیمی ساختمان

polycarboxylate نمایش محصول

Strusin Dragon-WSR501 (High Quality Polycarboxylate Ether as Water Reducer / Slump Retention)