مواد اولیه افزودنی بتن و شیمی ساختمان

گلوکونات سدیم نمایش محصول

Sodium Gluconate – Tech Grade (گلوکونات سدیم – گرید صنعتی)

polycarboxylate نمایش محصول

Strusin Dragon-WSR501 (رزین پلی کربوکسلات اتر با کاهندگی آب بالا در کنار حفظ اسلامپ مطلوب)