افزودنی کریستالی بتن، بررسی محصول Struseal C512 شرکت استرامیکس (بسپار بتن ایرانیان هوشمند)