ابر روان کننده پلی کربوکسیلاتی بتن؛ پارامتر های مهم در ساختار آن؟