محافظ رطوبتی آبگریز نما (عایق های نانو نما)؛ انواع مختلف و تفاوت های عملکردی