طبقه بندی ترک های بتن: از منظر طبیعت ترک، عرض ترک و شکل ترک