جمع شدگی(شیرینکیج) در بتن؛ انواع و راه های پیشگیری از آن ها