آب بند کننده های حجمی بتن (Struproof)

آب بند کننده های حجمی بتن (Struproof) با عملکرد هایی مانند مسدود کردن منافذ به صورت غشا آب بند یا فیلرمسدود کننده آبگریز و …. و یا به صورت ترکیبی با فوق روان کننده های بتن در بخش فنی  و تحقیق و توسع استرامیکس ارائه می گردند.

تعریف نفوذپذیری آب در بتن:

نفوذپذیری در اصطلاح عمومی به عنوان هر نوع عبور آب از میان منافذ بتن پذیرفته شده است. یک سازه دارای نشت به سازه‌ای گفته می‌شود که در سمت مخالفِ قسمتی که با آب یا رطوبت در تماس مستقیم است، اثری از رطوبت و یا نشت آب و یا لک‌های سطحی دیده شود.

مکانیسم‌های نفوذ آب در بتن:

  • نفوذ از طریق جذب موئینه (Capillary absorption)

جذب مویینه، حرکت آب از میان منافذ کوچک در بتن بدون وجود فشار هیدرولیکی خارجی است که به دلیل وجود کشش سطحی بین آب و دیواره منافذ رخ می‌دهد.

  • نفوذ تحت فشار هیدرواستاتیکی (Hydrostatic pressure)

عبارت است از حرکت آب در منافذ بتن به دلیل وجود گرادیان فشار مانند وضعیت تماس آب با سازه بتنی احداث شده در زیرزمین


مایع آب بند بتن، پودر نم بند بتن، آب بندی بتن، بتن آب بند، کاهنده نفوذپذیری بتن، مایع آب بند بتن، آب بند حجمی بتن، افزودنی بتن، روان کننده آب بند بتن، پودر آبگریز بتن نمایش محصول

فوق روان کننده آب بند بتن و ملات سیمانی Struproof WS

پودر آب بند بتن، پودر نم بند بتن، آب بندی بتن، بتن آب بند، کاهنده نفوذپذیری بتن، مایع آب بند بتن، آب بند حجمی بتن، افزودنی بتن، روان کننده آب بند بتن، پودر آبگریز بتن نمایش محصول

پودر آب بند بتن و ملات سیمانی با عملکرد آبگریز کنندگی و نم بندی داخلی Struproof HP